Безплатна доставка над 500 лв.

Онлайн магазин

Регистрация

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ESHOP.CANTEK.BG


Настоящият документ - ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ESHOP.CANTEK.BG урежда взаимоотношенията между потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин за покупка на стоки и фирмата-собственик на интернет сайта и оперираща електронния магазин ESHOP.CANTEK.BG – КАНТЕК ЕООД. 
Настоящите Общи УСЛОВИЯ са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ESHOP.CANTEK.BG са обвързващи за всички потребители. Достъпът Ви и използването на този САЙТ означава, че Вие сте прочели и сте съгласни с посочените по-долу условия и приемате да ги спазвате стриктно. В противен случай Вие нямате право да използвате този интернет сайт.
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ESHOP.CANTEK.BG имат следното съдържание:
1. Термини и определения
2. Съдържание на сайта
3. Търговски марки
4. Препратки към сайтове на трети страни
5. Промяна в Условията за ползване
6. Права и ограничения за използване на сайта
7. Конфиденциалност на данните
8. Права и гаранции
9. Ограничение на отговорността
10. Закони и юрисдикция

1. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ESHOP.CANTEK.BG посочените по-долу термини и определения, използвани в тях, имат следното значение:
"УСЛОВИЯ" – са наречени за кратко ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ESHOP.CANTEK.BG, описани в този документ.
„САЙТ” е интернет сайт, състоящ се от всички уеб-страници от домейна ESHOP.CANTEK.BG и неговите поддомейни.
„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите УСЛОВИЯ за достъп и ползване на ESHOP.CANTEK.BG във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът ESHOP.CANTEK.BG, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
„ПРОДАВАЧ“ е търговско дружество, което продава свои стоки чрез електронния магазин ESHOP.CANTEK.BG. С него ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за покупка от разстояние на конкретна стока в електронния магазин ESHOP.CANTEK.BG. 
ПРОДАВАЧ / Търговец е фирма КАНТЕК ЕООД с ЕИК 131179591, град София, бул. Никола Петков Nо 81, МОЛ Милчо Боров, която създава и поддържа ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите УСЛОВИЯ, при които се продават стоките. Дружеството има пълните права едностранно да променя УСЛОВИЯТА, цените на стоките, съдържанието на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, както и начините за достъп до него.
„ПОРЪЧКА” е направената от ПОТРЕБИТЕЛ заявка за покупка на един или повече продукти (стоки) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със състояние / статус „регистрирана”, „потвърдена”, „платена”, „изпратена”, „приключена” или „отменена”.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА
Съдържанието на САЙТА (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на КАНТЕК ЕООД и на други организации и лица. СЪДЪРЖАНИЕТО включва целия текст, оформлението (дизайна), всички изображения, файлове и мултимедийно съдържание, но не се ограничава само до тях.
Информираме Ви, че цялото СЪДЪРЖАНИЕ на този САЙТ попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва СЪДЪРЖАНИЕТО от този САЙТ или каквато и да е част от него единствено за лична употреба и с нетърговска цел. Използването на материали от този САЙТ за други цели е забранено /може да бъде осъществявано от Посетителя само с изричното писмено съгласие на КАНТЕК ЕООД.
3. ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Споменатите в САЙТА термини и имена на компании, продукти и други могат да са запазени търговски марки и/или търговски наименования на съответните им собственици. Правото за достъп до този САЙТ не дава основание за предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие.
4. ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
САЙТЪТ може да съдържа връзки /препратки към сайтове, собственост на трети лица, които са публикувани единствено за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При употреба на такава препратка ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не използват услуга, предоставена от КАНТЕК ЕООД и по отношение на използването на препратки извън САЙТА, настоящите УСЛОВИЯ не се прилагат. КАНТЕК ЕООД не носи отговорност по отношение на съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

5. ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си едностранно да променя тези УСЛОВИЯ по всяко време, чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознавате с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото те са обвързващи за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.
6. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА 
При използване на САЙТА Вие: 
• Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от съдържанието, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху съдържанието 
• Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и съдържанието без изрично писмено разрешение 
• Нямате право да копирате САЙТА или съдържанието му освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на САЙТА, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или съдържанието му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение 
• Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави 
• Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие. 
7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Всяка лична информация, попълнена в САЙТА или изпратена към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация.

САЙТЪТ събира и обработва лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИ единствено с цел осигуряването на достъпа до услугите на САЙТА и по никакъв повод не предоставя тези данни на трети страни. Изключение прави единствено тази част от информацията, която се подава на куриерската служба за да бъде възможно осъществяването на доставката.
По всяко време можете да поискате информация за личните Ви данни на САЙТА, както и да изискате те да бъдат коригирани или премахнати. 
Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.
8. ПРАВА И ГАРАНЦИИ
Този САЙТ и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и други. ПРОДАВАЧЪТ не гарантира, че уеб-страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.
ESHOP.CANTEK.BG си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и без предварително уведомление.
ESHOP.CANTEK.BG запазва правото да променя информацията за продуктите в електронния магазин и техните цени по всяко време и без предварително уведомление.
ПРОДАВАЧЪТ не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.
9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, Условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА. Нито ПРОДАВАЧЪТ, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този сайт, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.
САЙТЪТ и неговия собственик носят отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи. 
10. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ 
Условията за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези условия въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

 

ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

-       Наложен платеж;

-       Банков превод.

  1. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод на имейла на клиента се изпраща проформа фактура, цялата дължима сума трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след получаване на проформа фактурата на предоставеният от клиента имейл, в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
  2. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща на Кантек авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Кантек от негово име и за негова сметка.
    При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура и касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка;
  3. ВАЖНО!!! При плащане с банков превод може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.
  4. ВАЖНО!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Кантек няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

ДОСТАВКА

ESHOP.CANTEK.BG предлага БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за всички поръчки на стойност над 500 лв. с ДДС на територията на Република България.

Доставката до посочения адрес се извършва с избрана от нас куриерска фирма или наш транспорт.

За точната дата на доставка ще бъдете информирани предварително в зависимост от наличността на продукта в склада.

Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.

ДОКУМЕНТИ

Всяка доставка се придружава от фактура, както и с касов бон/гаранционна карта (в случаите, когато е приложимо).


ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Вашето право за връщане на стоки е гарантирано от Закона за защита на потребителя (ЗЗП). Съгласно чл. 50 на ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките или от датата на приемане на последната стока при много стоки в една поръчка, които се доставят отделно.

Правото за връщане може да упражните само ако са изпълнени условията на закона и стоките са съхранявани добросъвестно, не е нарушена целостта на оригиналната им опаковка и са във вида, в който са получени, в т. ч. с пълна комплектация, документация и ненарушени защитни стикери.

В случай, че желаете да върнете закупени от ESHOP.CANTEK.BG стоки изтеглете оттук приложения формуляр, попълнете и го изпратете на sales@cantek.bg. За повече информация се свържете с оператор от електронния магазин.

Не по-късно от 14 дни от датата на заявлението за връщане е необходимо да изпратите обратно стоките или доказателство, че са изпратени. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.

Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя.

 

ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

Връщане на суми, платени с наложен платеж.

На фирми - по банкова сметка на фирмата, направила поръчката.

На физически лица - по банкова сметка на физическото лице, направило поръчката или при липса на такава с пощенски запис. Той трябва да съдържа трите имена по лична карта, лична банкова сметка, на която да бъде възстановена заплатената сума. При възстановяване с пощенски запис е необходимо трите имена по лична карта и пълен точен адрес: град, пощенски код, улица/блок, номер.

Връщане на суми, платени с банков превод.

Връщане на суми, получени чрез банков превод се извършва чрез нареждане на обратна операция по сметката, от която е направено плащането.

Срокът за възстановяване на суми е до 14 дни от получаване на заявка за отказ от закупена на стока. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.